Beszállítói Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF Letöltése .pdf formátumban

General Purchasing Conditions.pdf download 

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2018-01-30-tól

A ZLT Magyarország Kft (mint Megrendelő) a jelen Általános Beszerzési Feltételeket alkalmazza a gazdálkodó szervezetekkel, egyéni vállalkozókkal, valamint más gazdálkodó tevékenységet folytató személyekkel, szervezetekkel, költségvetési szervekkel, köztestületekkel és közalapítványokkal és egyéb közjogi jogi személyekkel és közjogi elkülönített vagyonokkal fennálló üzleti forgalomban, áruk beszerzésére, szolgáltatások igénybevételére, függetlenül a szerződéskötés módjától. A szerződéses partner megjelölése továbbiakban az áru vagy szolgáltatás jellegétől függetlenül Szállító.

 1. Általános rendelkezések

1.1. Beszerzési Feltételeink kizárólagos érvényűek; a Szállítónak azzal ellentétes, vagy beszerzési feltételeinktől eltérő szerződéses, illetve általános üzleti feltételeit nem ismerjük el, ha csak azok érvényesülését kifejezetten írásban nem hagytuk jóvá. Beszerzési Feltételeink akkor is irányadóak, ha a Szállító azzal ellentétes, vagy Beszerzési Feltételeinktől eltérő feltételeinek ismeretében az áruk szállítását, a Szállító szolgáltatásait (továbbiakban: Szerződés Tárgya) elfogadjuk, vagy azokat kifizetjük.

1.2. Beszerzési Feltételeink a Szállítónak részünkre jövőben teljesített szállításaira és szolgáltatásaira mindig a legutolsó verzió szerint érvényesek. A Beszerzési Feltételeink mindenkori érvényes változata az alábbi honlapon érhető el: www.zlt.hu/aszf

 1. Szerződéskötés és szerződésmódosítások

2.1. A megrendelések, szállítási lehívások, illetve ezek visszaigazolása, ajánlatok, illetve ezek elfogadása, szerződések, valamint mindezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez írásbeli forma szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok tekintetében írásbeliségnek minősül a telefaxon vagy e-mail útján történő megküldés is.

A Szerződéses Nyilatkozatoktól eltérő visszaigazolás, elfogadás vagy ajánlat nem hoz létre szerződést. Ebben az esetben konkrét teljesítési kötelezettség csak akkor jön létre, ha a szállítói nyilatkozatot írásban kifejezetten elfogadjuk. Önmagában a teljesítés átvétele, fizetés teljesítése nem jelenti a Szállító eltérő feltételeinek elfogadását.

Csak az az ajánlat, illetve rendelésigazolás hoz létre érvényes szerződést, amely elfogadja a Megrendelő jelen Beszerzési Feltételeit.

2.2. Szerződéskötést megelőzően vagy azzal egyidejűleg létrejött szóbeli megállapodások érvényességéhez a Megrendelő írásbeli visszaigazolása szükséges.

2.3. Szerződéskötést követő szóbeli megállapodások, különösen szerződéses, illetve Beszerzési Feltételeink utólagos módosításai és kiegészítései – beleértve a jelen írásbeli formára vonatkozó megállapodást – valamint mindenféle kiegészítő megállapodás érvényességéhez ugyancsak a Megrendelő írásbeli visszaigazolása szükséges.

2.4. Az árajánlatok kötelező jellegűek, és azokért, valamint az azokkal kapcsolatos műszaki vagy egyéb dokumentációkért ellenszolgáltatást nem kell fizetni, kivéve, ha kifejezett eltérő írásbeli megállapodás született.

2.5. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést (ajánlatot) annak közlésétől számított 14 napon belül nem vonja vissza és a Szállító a megrendelést (ajánlatot) nem utasítja vissza, illetve nem ad eltérő tartalmú ellenajánlatot, úgy a szerződés a Megrendelő megrendelése (ajánlata) szerinti tartalommal, jogilag kötelezően létrejön.

Keretszerződés esetén a szállítási lehívások kötelezővé válnak, amennyiben a Szállító a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül annak nem mond ellent.

2.6. Felek között a Szerződéses Nyilatkozatok és jelen Általános Beszerzési Feltételek együttműködésük és jogviszonyuk valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződéses Nyilatkozatokba és az Általános Beszerzési Feltételekbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

 1. Szállítás

3.1. A Szerződéses Nyilatkozatoktól való eltérések csak előzetes írásbeli jóváhagyásunk után megengedettek.

3.2. A kikötött határnapok és határidők kötelezőek. A szállítási határnap, illetve határidő akkor tekintendő megtartottnak, ha a Szerződés Tárgya megjelölt telephelyünkön, vagy a Szerződéses Nyilatkozatban meghatározott más egyéb helyen a megállapodott határidőn belül vagy a megállapodott határnapon teljesítésre és részünkről átvételre került. Szállító a szállításról 3 nappal korábban írásban köteles értesíteni minket.

Amennyiben a 6. ponttól eltérően nem rendeltetési helyig, költségmentesen (DAP vagy DDP az INCOTERMS 2010 szerint) való szállítás került kikötésre, úgy a Szállító a Szerződés Tárgyát a speditőrünkkel általa egyeztetendő szükséges idő figyelembevételével köteles megfelelő időben berakodás és elküldés céljára rendelkezésre bocsátani. A szerződésben kikötött feltételektől való egyszerű szemrevételezéssel megállapítható mennyiségi, illetve minőségi eltérések esetén jogosultak vagyunk az átvételt megtagadni.

A szerződéstől eltérő mennyiségben leszállított áru minden szempontból, az eltérő minőségben leszállított áru pedig a kötbérigény szempontjából késedelmesen beszállítottnak tekintendő, ami nem érinti a hibás teljesítéshez kapcsolódó egyéb igényeinket.

Fordított adózással érintett termékek esetén a Szállító köteles erre a körülményre a figyelmet felhívni és minden termék esetében a vámtarifaszámát és a termék súlyát pontosan megadni. Ennek elmulasztásából eredő kárért, követelésért vagy kötelezettségért a Szállító teljes összegben felelős. Fordított adózással érintett termék esetében a szállító köteles előzetesen határidőben megadni a termék súlyát és vámtarifaszámát, valamint minden esetlegesen jogszabály által megkövetelt adatot.

3.3. Amennyiben a kikötött határidők vagy határnapok bármely okból nem kerülnek betartásra, úgy jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni, vagy felmondani azt anélkül, hogy póthatáridő tűzésére vagy külön felszólításra lenne szükség. Ilyen esetben jogosultak vagyunk a Szállító költségére harmadik személytől fedezeti beszerzést vagy teljesítést eszközölni és Szállítóval szemben kárainkat érvényesíteni.

Ugyancsak jogosultak vagyunk a szerződéstől a teljesítés előtt elállni, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító bármilyen okból nincs abban a helyzetben, hogy a szerződésben kikötött minőségben vagy mennyiségben, vagy a szerződéses határidőben (határnapon) szállítson, vagy teljesítsen.

Elállásunk esetén nem vagyunk kötelesek a Szállító kárait megtéríteni.

Amennyiben a Szállító részéről olyan nehézségek láthatók előre a gyártás, a nyersanyagellátás, a szállítási határidők betartása, folyamatos termelő tevékenységek, vagy hasonló körülmények tekintetében, amelyek őt a határidőre vagy megállapodott minőségben való szállításban akadályozhatják, Szállító köteles haladéktalanul értesíteni minket. Az ezen kötelezettség elmulasztásával okozott kárainkért a Szállító felelős.

Szállítási teljesítési késedelem esetén ezen túlmenően kötbér fizetendő. A kötbér alapja a szerződéses ár. A kötbér mértéke 0,5%/nap. A kötbér legmagasabb összege a szerződés ár 20%-a.

3.4. Még kifejezett jogfenntartó nyilatkozat hiányában sem jelenti a késedelmes szállítás vagy szolgáltatás elfogadása a késedelmes szállítás vagy szolgáltatás miatt minket megillető igényekről történő lemondást.

3.5. Olyan szerződésszegések esetében, amelyek a szállítmánynak csak egy részét érintik, igényeink a teljes szállítmány tekintetében létrejönnek.

3.6. Darabszámok, súlyok és mennyiségek tekintetében – fenntartva az ellenkező bizonyítás lehetőségét – az általunk a beérkezési ellenőrzéskor megállapított értékek irányadóak.

3.7. Az árukat a Szállító az előírt, illetve előírások hiányában a kereskedelemben szokásos, az áruk jellegére, a szállítás módjára tekintettel az áruknak a berakodás, szállítás, kirakodás, átvétel és raktározás során történő megóvására alkalmas csomagolásban, valamennyi használati, kezelési, karbantartási, útmutatóval, műszaki leírással és rajzzal, a felhasználáshoz és a forgalomba hozatalhoz

szükséges, magyar és EU jogszabályok által előírt hatósági engedélyekkel, mintákkal és valamennyi, kereskedelemben szokásos, illetve a magyar, valamint az EU szabályok szerint szükséges fuvar, vám és eredetigazoló dokumentummal (minden esetben magyar fordítással) együtt köteles részünkre leszállítani. Ezen kötelezettségek megszegése esetén jogosultak vagyunk az átvétel megtagadására, vagy a szükséges okmányok beszerzésére a Szállító költségére és kockázatára. Ezen túlmenően érvényesíthetjük a szállítási késedelemből eredő jogainkat.

Visszaigazolás hiányában megrendelésünk feltételeit elfogadottnak tekintjük. Vissza nem igazolt megrendelések szállításait kizárólag a kiküldött tartalommal tudjuk befogadni. Utólag felmerülő áreltéréseket, mennyiségi eltéréseket, egyéb költségeket (szállítási költség, stb.) nem tudunk elfogadni.

3.8. A termék 16. pont szerinti helyen történő átadás-átvétele szállítólevél átvételével és igazolásával történik. Társaságunk, illetve a Társaságunk munkavállalója / alkalmazottja / megbízottja / alvállalkozója / egyéb teljesítési segédje aláírásával és pecséttel köteles a szállítólevélen szereplő termék Társaságunk nevében történő átvételét igazolni. Szemrevételezéssel is észlelhető minőségi, és mennyiségi kifogásait Társaságunk az átvételkor is megteheti, melyet a szállítólevélen köteles feltüntetni.

3.9. Az áruszállítás terjedelméhez tartozó szoftver vonatkozásában, beleértve annak dokumentációját is – a törvény által megengedett terjedelemben történő használat jogán kívül – jogosultak vagyunk azt a kikötött teljesítménytulajdonságokkal és az áru szerződésszerű felhasználásához szükséges mértékben használni, illetve továbbadni. Kifejezett megállapodás hiányában is jogosultak vagyunk biztonsági másolatot készíteni.

A teljesítéshez kizárólag jogtiszta szoftver használható fel. Eltérő esetben Szállító tartozik minket az esetlegesen szerzői jogi perben mentesíteni és kártalanítani.

3.10. A Szállító tudomásul veszi, hogy az Adózás Rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (Art.) az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (EKÁER) kapcsolatos előírásai belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre, illetve Magyarország területéről az EU más tagállamába történő fuvarozás esetén a termék feladóját, míg az EU más tagállamából Magyarország területére történő fuvarozás esetén a termék címzettjét terhelik. Amennyiben az EKÁER-rel kapcsolatos bejelentési kötelezettség a termék címzettjét terheli, úgy a Szállító a következő adatokat köteles a fuvarozás megkezdését megelőzően a Megrendelő rendelkezésére bocsátani:

1) A feladó pontos adatai:

 • név / cégnév
 • cím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)
 • adószám.

2) A felrakodás pontos címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám).

3) Amennyiben a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás nem azonos a címzettel, úgy ezen vállalkozás adatait is fel kell tüntetni:

 • név / cégnév
 • cím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)
 • adószám.

4) Az egyazon gépjárművel szállított termékek megnevezése vámtarifaszámonként.

5) Az egyazon gépjárművel szállított termékek vámtarifaszáma.

6) Az egyazon gépjárművel szállított termékek (csomagolással együtt mért) bruttó tömege (kg-ban meghatározva) vámtarifaszámonként.

7) Az egyazon gépjárművel szállított termékek adó nélküli értéke. Amennyiben a csomagolás értéke meghatározható, úgy azt a termék adó nélkül értékben kell feltüntetni, annak részeként. Amennyiben a csomagolás értéke nem határozható meg vagy az nulla, úgy azt a termék adó nélküli értékében nem kell feltüntetni.

8) Valamennyi a fuvarozásban közreműködő gépjármű rendszáma. Amennyiben pótkocsi(k) is részt vesz(nek) a fuvarozásban, úgy a pótkocsi(k) rendszáma is feltüntetendő.

A megrendelt termék fuvarozása az Art.-ban előírt adatok Nemzeti Adó- és Vámhatóság felé történő bejelentését követően, kizárólag az EKÁER szám birtokában történhet.

Szállító kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Megrendelőt az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségeknek a Szállítóra visszavezethető bármely okból való nem megfelelő teljesítése miatt kár éri (bírság, büntetés, üzletfelek és harmadik személyek követelései, többletköltség, stb), úgy a Szállító köteles a termék címzettjének minden kárát és költségét késedelem nélkül megtéríteni.

 1. Vis maior

Vis maior esetében is – amely alatt a felek a szerződés megkötésekor (szállítási lehíváskor) egyikőjük által sem előre látható, meg nem előzhető és el nem hárítható eseményt értenek, amely a szerződésszerű teljesítést átmenetileg vagy véglegesen lehetetlenné teszi (többek között sztrájkok, fel nem róható üzemzavarok, zavargások, hatósági intézkedések és egyéb elháríthatatlan események) – jogosultak vagyunk – egyéb jogaink érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteink jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szállítás késedelme érdekeink egyéb jelentős sérelmét idézi elő.

 1. Szállítási értesítés és számla

A ZLT Magyarország Kft részéről kizárólag azon megrendelések minősülnek kötelezőnek és kikényszeríthetőnek, amelyeket a ZLT Magyarország Kft központi beszerzési részlege küldött meg a beszállító felé írásban, megrendelésszámmal ellátva.

Amennyiben a ZLT Magyarország Kft egyéb alkalmazottai vagy területi képviselői által kiadott megbízást teljesít a beszállító, úgy azt a beszállító saját kockázatára teljesíti. A ZLT Magyarország Kft-t kizárólag vezető tisztségviselő illetve a központi beszerzési részleg jogosult beszállítókkal szemben joghatályosan képviselni, és ők jogosultak (de nem kötelesek) más részleg vagy személy által a ZLT Magyarország Kft nevében kiadott megrendelést utólag jóváhagyni. A megrendelt áru területi képviselő vagy más személy általi átvétele – az ügyvezetés vagy a központi beszerzés írásbeli jóváhagyásának hiányában – nem minősül a beszerzés jóváhagyásának.

A Szerződéses Nyilatkozatban szereplő rendelkezések irányadóak. A számlát egyszerű, a magyar és EU-s adó és számviteli szabályoknak megfelelő formában, az átvételi igazolással és valamennyi előírt fizetést kiváltó dokumentummal együtt a számlaszám és megrendelésünk száma, valamint egyéb beazonosításhoz szükséges adattal együtt a Szerződéses Nyilatkozatban előírt mindenkori címünkre kell megküldeni vagy a küldeményekhez csatolni. A jogszabályoknak meg nem felelő számlákat automatikusan visszapostázzuk. Kizárólag a jogszabályoknak megfelelő helyesbítést tudunk elfogadni.

A megrendeléseinket a szállítástól függetlenül kérjük, külön szállítólevélen, számlán szerepeltessék. Összevont szállítólevélre, számlázásra kizárólag egyedi megállapodás esetén van lehetőség.

Amennyiben az áru szállítása szállítólevéllel történik, a szállítólevélen minden esetben kérjük a ZLT Magyarország Kft. megrendelésszámát szerepeltetni. A megfelelő azonosítók hiánya esetén a bizonylat és az áru visszaküldésre kerül.

A számlán minden esetben kérjük a ZLT Magyarország Kft. megrendelésszámát – amennyiben van – a számlához tartozó szállítólevél azonosítóját szerepeltetni. A megfelelő azonosítók hiánya esetén a bizonylat visszaküldésre kerül.

Számla tartalmára vonatkozó kérésünk, hogy a számláikon kizárólag a ZLT Magyarország Kft. megrendelésén illetve a ZLT Magyarország Kft. által elfogadott visszaigazolásukon szereplő tételek, árak szerepeljenek. Egyéb plusz költséget, áreltérést nem áll módunkban utólag befogadni, a számlát visszapostázzuk.

Amennyiben a területi képviselőnk veszi át a beszállítótól a központi beszerzéstől megrendelt árut, a ZLT Magyarország részére kiállított dokumentumokon (szállítólevél és/vagy számla) egyértelműen szerepeljen az árut átvevő személy (területi képviselő) leigazolása az átvételről.

Amint a fentiekben már jeleztük, bármilyen okból nem megfelelő bizonylatot visszapostázzuk egy kísérőlevéllel (mellékelve), melyben jelöljük a probléma okát. Kérjük, ezen ügyletekről a helyes bizonylatot szíveskedjenek elkészíteni és eljuttatni részünkre illetve szükség esetén, a kísérőlevélen megjelölt probléma illetékesével vagy az érintett területi képviselőnkkel egyeztessenek.

 1. Árak, kárveszély és tulajdonjog átszállás

Eltérő megállapodás hiányában az árak „rendeltetési helyig költségmentesen” elvámolva DDP az INCOTERMS 2010 szerint) értendők. A törvényes forgalmi adót az árak nem tartalmazzák.

Szállító tulajdonjoga mindaddig fennáll és a kárveszély mindaddig terheli valamennyi a teljesítéssel kapcsolatos áru és egyéb dolog vonatkozásában, ameddig a szerződésnek megfelelően át nem vesszük.

 1. Fizetési feltételek

Amennyiben eltérő megállapodás nem jött létre, az adó és számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla kifizetése az ellenérték követelés esedékességét és mind a számla és a mellékelendő fizetést kiváltó dokumentumok beérkezését, mind pedig az áruk megérkezését, illetve a szolgáltatás teljesítését követően 30 napon belül történik.

Vissza nem igazolt megrendelések szállításait kizárólag a kiküldött tartalommal tudjuk befogadni. Utólag felmerülő áreltéréseket, egyéb költségeket (szállítási költség, stb.) nem tudunk elfogadni.

A fizetés a számlaellenőrzés jogának fenntartása mellett történik. A fizetési határidők csak az előbbi előírásoknak megfelelő kifogástalan számla (és számlamelléklet) kézhezvételével kezdődnek meg. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha bankunk bankszámlánkat a fizetendő összeggel megterhelte.

Jogosultak vagyunk valamennyi megalapozott követelésünket a szállító számlaköveteléseivel szemben beszámítani, illetve e követeléseket harmadik személyre engedményezni, jogot, követelést átruházni. A Szállító csak előzetes írásbeli jóváhagyásunkkal jogosult szerződéses követeléseit és jogait engedményezni, átruházni.

Szállító csak az általunk elismert vagy bíróság által jogerősen megítélt követeléseit számíthatja be a vele szemben általunk érvényesített követelésekkel szemben.

 1. Kellékhibából eredő igények és regressz

8.1. Az átvétel a mennyiségi helyesség és a hibátlanság – különös tekintettel a helytállóságra, a teljességre, az alkalmasságra és a szoftverhibákra – megvizsgálására vonatkozó jog fenntartásával történik. A mennyiségi átvétel a szállítmány beérkezését követő 24 órán belül történik.

Jogosultak vagyunk a Szerződés Tárgyát a rendes ügymenet szerint szükséges terjedelemben és időn belül megvizsgálni; a felfedezett hiányt, illetve hibákat a felfedezést követő 15 napon belül, a rejtett hibákat pedig azok megállapítását követő 30 napon belül kifogásolni. Erre tekintettel a Szállító lemond az elkésett minőségi kifogásra való hivatkozásról, mint esetleges védekezésről, valamint ennek esetleges jogkövetkezményeiről is. Még kifejezett jogfenntartó nyilatkozat hiányában sem jelenti a mennyiségileg hiányos, illetve hibás szerződés tárgyának átvétele a jótállási és szavatossági költség,- és kártérítési és egyéb igényeinkről történő lemondást. Jogosultak vagyunk az áru átvételét megtagadni, ha olyan hibát fedezzük fel, amely miatt az áru a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.

8.2. A kellék– és jogszavatosságra vonatkozó törvényi rendelkezések irányadóak, amennyiben az alábbiakban eltérő szabályozás nincsen.

8.3. A Szállító – eltérő megállapodás hiányában – a Szerződés Tárgyának, illetve a szoftver mennyiségi hiányáért, illetve kellékhibáiért (szoftverek esetében valamennyi programozási hibáért is) az általunk történő átvételtől, vagy amennyiben a felszerelés, felállítás vagy üzembe helyezés is szükséges, az eredményes átadás- átvételtől számított 24 hónapos jótállást vállal, amennyiben jogszabályok hosszabb jótállási vagy kötelező alkalmassági időt nem írnak elő. Ilyen esetben ez utóbbiak minősülnek szerződésileg kikötött jótállási időnek. A jótállás mellett a magyar jog szavatossági előírásai is irányadóak.

8.4. A 8.3 pont szerinti jótállási és a szavatossági határidőn belül a választásunk szerint jogosultak vagyunk a Szerződés Tárgyának illetve a szoftver mennyiségi hiányai, vagy kellékhibái esetén pótlást vagy kicserélést vagy kijavítást vagy az ár leszállítását igényelni, vagy amennyiben ezek 5 munkanapon belül nem történnek meg, a szerződéstől előzetes felszólítás nélkül elállni. A hiány, illetve kellékhibák kiküszöbölésének valamennyi költségét a Szállító viseli, ideértve azt az esetet is, ha a termelés folyamatossága érdekében fedezeti vételt vagy szolgáltatás-igénybevételt alkalmazunk. Mennyiségi vagy minőségi hiányok esetén a Szállító köteles kárainkat is megtéríteni.

8.5. Amennyiben a Szállító a hiány, illetve kellékhiba kiküszöbölésére vonatkozó felszólításunk kézhezvételét követő 2 napon belül a kiküszöbölését az általunk igényelt módon nem kezdi meg, úgy jogosultak vagyunk ezt a Szállító költségére és kockázatára magunk elvégezni, vagy harmadik féllel elvégeztetni; ez nem érinti a Szállító jótállásának és egyéb szerződésszegésért való felelősségének fennállását.

8.6 A Szerződés Tárgyának mennyiségi, illetve kellékhibából eredő igényeink jótállási vagy azt követő szavatossági idején belül üzembe helyezett vagy kijavított részei tekintetében a jótállási, szavatossági idő újból megkezdődik attól az időponttól, amikor a Szállító jótállási vagy szavatossági igényeinket teljes mértékben teljesítette.

8.7. Amennyiben a Szerződés Tárgyának hiányos vagy hibás teljesítése miatt költségeink – különösen szállítási-, úti-, munka-, anyagköltségeink, vagy a szokásos mértéket meghaladó beérkezési kontroll költségei – merülnek fel, úgy ezen költségeket a Szállító köteles viselni.

8.8. A Szállító jótáll azért, hogy az áruk, szolgáltatások és szoftverek mentesek harmadik személy olyan jogaitól, amelyek azok megszerzését, illetve szándékolt célra történő felhasználását kizárnák, korlátoznák, vagy általunk viselendő költségeket vonnának maga után, továbbá hibás teljesítése esetére helytállási kötelezettség terheli.

Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Magyar Polgári Törvénykönyv 6:175. §-tól 6:176. §-ában foglalt igényeket érvényesíthetjük. Jogi hibák esetén ezen kívül a Szállító mentesít minket harmadik személyek esetlegesen fennálló igényeitől, és az eljárásokba helyünkre vagy mellettünk belép. A jogi hibák tekintetében Szállító mindaddig helytállni tartozik, amíg velünk szemben harmadik személyek olyan jogokat érvényesíthetnek, amelyek tulajdonszerzésünket, a birtoklást, a használatot és a rendelkezés jogát korlátozzák vagy akadályozzák.

8.9. Amennyiben általunk előállított és/vagy eladott termékeket a Szállító által teljesített Szerződés Tárgyának (beleértve a szoftvert is) hibája miatt visszaveszünk, vagy emiatt velünk szemben a vételár leszállítására került sor, vagy velünk szemben egyéb módon igényt érvényesítenek, fenntartjuk magunknak a regressz jogot a Szállítóval szemben, amellyel szemben Szállító a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségünk teljesítésének elmulasztására nem hivatkozhat.

8.10. Jogosultak vagyunk Szállítótól követelni azon kiadások megtérítését, amelyeket Ügyfeleinkkel szemben kellett viselnünk, mivel azok velünk szemben igényelhetik a szerződésszegés miatti kötelezettségeink teljesítésével összefüggő kiadásaikat, különösen a szállítási-, úti-, munka- és anyagköltségeket.

8.11. A 8.9 és 8.10 pont szerinti regressz igények esetében az elévülési határidő legkorábban azon időponttól számított 2 hónap elteltével jár le, amikor mi az Ügyfelünk által velünk szemben érvényesített igényeket teljesítettük, legkésőbb azonban a Szállító általi teljesítést követő 5 év elteltével.

8.12. A jótállási és szavatossági idő nyugszik, amíg a hiba nem volt felismerhető.

 1. Termékfelelősség, termékszavatosság és visszahívási akciók

Arra az esetre, ha velünk szemben termékszavatosság vagy termékfelelősség alapján igényt érvényesítenek, a Szállító köteles mentesíteni minket az ilyen jellegű igényektől olyan mértékben, és annyiban, amennyiben a kárt a Szállító által teljesített Szerződés Tárgyának (beleérve a szoftvert is) hibája okozta.

Vétkességtől függő felelősség esetén ez azonban csak akkor irányadó, ha a Szállítót felróhatóság terheli. Amennyiben a kár oka a Szállító felelősségi körébe esik, ilyen tekintetben a bizonyítási terhet ő viseli. A Szállító az előző esetekben átvállal minden kárt, költséget és kiadást, beleértve egy esetleges jogérvényesítési és visszahívási akció költségeit is, és az esetleges eljárásokba helyettünk, vagy mellettünk köteles belépni.

A visszahívási akciót megelőzően, amennyiben arra – részben vagy teljes egészében – a Szállító által szállított termék hibája miatt kerül sor, kötelesek vagyunk értesíteni a Szállítót és lehetőséget adni neki az együttműködésre, ennek keretében megvitatni vele a visszahívási akció leghatékonyabb végrehajtási módját, kivéve ha az értesítés vagy az együttműködés az ügy kivételes sürgősségére tekintettel nem lehetséges. Egyebekben a törvényes előírások irányadóak.

 1. Az elállás és a felmondás joga

10.1. A szerződéstől történő elállás törvényben rögzített esetein túlmenően is elállhatunk vagy felmondhatjuk azt azonnali hatállyal, ha:

– a Szállító nem teljesíti szállítási kötelezettségét a vevők felé

– a Szállító pénzügyi helyzetének alapvető romlása következik be, vagy ilyennel fenyeget és ennek következményeként a felénk fennálló valamely szállítási kötelezettségének teljesítése veszélybe kerül

– a Szállító fizetésképtelenné válik vagy vele szemben felszámolási eljárást kezdeményeznek,

– Szállító adószámát törlik,

– Szállító végelszámolását határozza el,

– a Szállító nem teljesíti a kifizetéseit.

10.2. A szerződéstől elállhatunk vagy felmondhatjuk azt abban az esetben is, ha a Szállító csődeljárást vagy más hasonló adósságrendezési eljárást kezdeményez.

10.3. Ha a fent említett, a szerződés megszüntetésére vonatkozó, jelen pontban kikötött jogainkkal élve elállunk a szerződéstől vagy felmondjuk azt, a Szállító köteles kártalanítani minket az elállás vagy a felmondás következményeként nálunk felmerült veszteség vagy kár tekintetében, kivéve, ha a Szállító nem volt felelős az elállást vagy a felmondást megalapozó körülményért.

10.4. A jelen pontban foglaltakon kívül a szerződés megszüntetésével kapcsolatosan a Ptk rendelkezései alkalmazandóak.

 1. A munkavégzési szabályok

Azok a személyek, akik a szerződés teljesítése érdekében a székhelyünk vagy telephelyünk, vagy vevőnk valamely helyiségében munkát végeznek, kötelesek az ott tartózkodásuk alatt a vonatkozó szabályokat betartani. Az ilyen személyeket a székhelyünkön vagy telephelyünkön, vagy vevőnknél ért, a szabályzat be nem tartásából eredő baleset tekintetében a felelősségünket kifejezetten kizárjuk, kivéve, ha a baleset azért következett be, mert a képviselőnk vagy valamely munkavállalónk szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte a szerződést.

 1. Közbenső szolgáltatások

12.1. Az általunk biztosított berendezések, alkatrészek, anyagok, tárolók és speciális csomagolások a tulajdonunkban maradnak.

12.2. A Szállító köteles valamennyi, általunk rendelkezésére bocsátott berendezést, anyagot, eszközt, tervet és más műszaki dokumentációt, az általunk biztosított feltételeket, illetve kiadott nyilatkozatokat és utasításokat szakembertől elvárható gondossággal megvizsgálni, karbantartani és azok alkalmatlanságára vagy szakszerűtlenségére figyelmünket felhívni. Ezen kötelezettség elmulasztásának minden következményét a Szállító viseli.

 1. Titoktartás

13.1. Valamennyi általunk hozzáférhetővé tett üzleti és műszaki információ (beleértve azon tulajdonságokat, amelyek az átadott tárgyakból, dokumentumokból, vagy szoftverekből esetlegesen megállapíthatók, és egyéb ismereteket és tapasztalatokat), mindaddig és olyan mértékben, amennyiben ezek bizonyíthatóan a nyilvánosság számára nem ismeretesek, harmadik személyekkel szemben titokban kell tartani, és a Szállító saját üzemi tevékenységében is csak olyan személyek számára bocsáthatja rendelkezésre, akik azok felhasználására a részünkre történő szállítás céljából szükségszerűen igénybeveendők, és akik ugyancsak titoktartásra kötelesek.

Bármely jogi relevanciával bíró információ (így különösen a szellemi alkotások) jogosultjai minden körülmények között mi maradunk. Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül az ilyen információk – a részünkre történő szállítások kivételével – nem sokszorosíthatók és iparszerűen nem felhasználhatók. Felszólításra valamennyi tőlünk származó információt (adott esetben beleértve az elkészített másolatokat és jegyzeteket is) és haszonkölcsönbe átadott tárgyat haladéktalanul és teljes mértékben részünkre választásunk szerint vissza kell adni vagy meg kell semmisíteni. Ezen információkon minden jogot (beleértve szerzői jogokat és az iparjogvédelmi jogok, mint többek között szabadalmak, használati minták) fenntartjuk. Amennyiben ezen jogokat harmadik személyek tették számukra hozzáférhetővé, úgy ezen jogfenntartás ezen harmadik személyek javára is érvényes.

 1. Dokumentáció

14.1. Azon termékeket, amelyek az általunk kidolgozott dokumentumok, mint rajzok, modellek, vagy ezekhez hasonlók szerint vagy bizalmas adataink szerint, vagy saját szerszámainkkal vagy lemásolt szerszámokkal kerültek legyártásra, a Szállító sem maga nem használhatja fel, sem pedig harmadik személynek nem ajánlhatja fel, vagy nem szállíthatja. Ez értelemszerűen irányadó nyomdai megbízásainkra is.

 1. Megfelelőség

15.1. A Szállító köteles eleget tenni a mindenkori jogszabályoknak, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak.

15.2. Amennyiben a Szállító ismételten megszegi a törvényt és/vagy a korábbi figyelmeztetés ellenére szegi meg a törvényt és nem tudja bizonyítani, hogy szabályszegést – amint lehetséges – orvosolta, valamint megtette a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy ilyen törvénysértés a jövőben ne forduljon elő, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy elálljunk a szerződéstől vagy felmondjuk azt minden előzetes értesítés nélkül.

 1. Teljesítési hely

A teljesítési hely a szerződésben meghatározott, az áru szállításának vagy a szolgáltatás nyújtásának helye.

 1. Szállítás műszaki szolgáltatással

17.1 A jelen pont rendelkezései azokban az esetekben érvényesek, mikor az áru felszerelésre, beépítésre és/vagy üzembe helyezésre a Szállító köteles.

17.2 Az árura vonatkozó szerződéses okmány tartalmi eleme a specifikáció, amely tartalmazza a szállítandó gépet, berendezést, ennek tartozékait és alkatrészeit, a vonatkozó kezelési, karbantartási utasításokat, a szerelésre, üzembe helyezésre, esetleges próbaüzemelésre, a megfelelő teljesítményre, a betanításra, a tartalék alkatrészellátásra, szerviz-vevőszolgálat biztosítására vonatkozó adatokat.

17.3 A Szállító szerződéses kötelezettségét akkor teljesíti, ha a specifikációban előírt, az üzemszerű működéshez szükséges valamennyi feltételt teljesítette, és a teljesítményt ennek alapján átvettük.

17.4 Az ár vállalkozói díjnak tekintendő, mint fix, megváltoztathatatlan (átalány) ár, amely az áru (Mű) komplett, kifogástalan rendelkezésre bocsátásának ellenértéke.

17.5 Az áru felállításával és telepítésével kapcsolatos költségeket és kockázatot a Szállító viseli.

17.6 Ha a Megrendelő államának jogszabályi előírásai hosszabb időtartamot nem állapítanak meg, a jótállási idő az áru sikeres átadás-átvételét követő 24 hónap.

17.7 A Megrendelő az áru tulajdonjogát megszerzi, amikor a termék a teljesítés helyére leszállításra került. A kárveszély a sikeres átadás- átvételt rögzítő jegyzőkönyv aláírásának napján száll át a megrendelőre.

17.8 A teljesítéshez szükséges áruk fogadása, megvizsgálása, a hiányok, hibák kiküszöbölése, intézkedés fuvarkárok esetén a Szállító feladata – hacsak a felek eltérően nem állapodnak meg.

 1. Egyéb rendelkezések

18.1. Amennyiben jogszerűen felmondjuk a szerződést, a Szállító köteles az árut 3 napon belül elszállíttatni. Ezen időtartam eredménytelen eltelte esetén az árut a Szállító költségére és kockázatára jogosultak vagyunk beraktározni, vagy választása szerint Szállítónak visszaküldeni.

18.2. Amennyiben a jelen Beszerzési Feltételek valamely rendelkezése és az egyéb megkötött megállapodások érvénytelenek lennének vagy azzá válnának, ez a Beszerzési Feltételek érvényességét egyebekben nem érinti. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, kötelesek, hogy az érvénytelen rendelkezést, egy gazdasági eredményében ahhoz lehető legközelebb álló rendelkezéssel helyettesítsék.

18.3. Amennyiben köztünk vagy a Szállító között bármilyen vita keletkezne, a Szállító a vita lezárásáig sem jogosult a szállításait, illetve szolgáltatásait felfüggeszteni.

18.4. A Szállító tulajdonjog fenntartásra vonatkozó kikötései csak akkor érvényesek ránk, amennyiben azokat kifejezetten írásban elfogadtuk.

18.5. A szerződéses kapcsolatokra és szerződéses nyilatkozatokra a magyar jog irányadó, a nemzetközi magánjog és az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Adásvételi Szerződésekről szóló Egyezményének (CISG) kizárása mellett.

18.6. Valamennyi, a jelen Általános Beszerzési Feltételek alapján létrejött szerződéses jogviszonyból közvetve vagy közvetlenül származó jogvita eldöntésére a Megrendelő székhelye szerint illetékes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és kizárólagos illetékességgel.